Flatiron Trees / Toronto, Ontario

Flatiron Trees - Canada, Flatiron Building, Ontario, Toronto, street, travel

The Gooderham (Flatiron) Building behind trees on Wellington Street.

February 25, 2014