Congo Fisherman

Lake Kivu, Rwanda

Congo Fisherman -

Fisherman on Lake Kivu at dusk, with outlines of DR Congo in the distance.

1 Comment